عکس/ پاسارگاد در 90 سال پیش

http://sirana.ir/images/EditorUpload/pas33445.jpg