هشتمین سمینارپژوهشی زنبورعسل ایران

(کرج)

با سخنرانی سرکار خانم عفت رئیسی مدیرعامل اتحادیه زنبورداران ایران زمین


اطلاعات بیشتر در عسل اسدی