******شهیدان برای ما فاتحه می خوانند******

نه در آسمان ها که در همین خیابان های گرفتار همچون عابرانی نورانی

هر روز از کنار ما می گذرند و صدای خدا را نمی شنویم :

« و لا تَحسبنّ الذین قُتلوا فی سبیل الله أمواتاً... » .

ما ، امّا با عینک های دودی و غفلت های عمودی شب های جمعه

به قبرستان ها می رویم و شهیدان برای ما فاتحه می خوانند !

و ما دوباره بر می گردیم به حُجره و بازار آرزوهایمان را می شماریم و ریشخند دنیا !