ایران زادگاه ایرانیان است

ایران زادگاه پیامبران است: از کیومرث و زرتشت پاک گرفته تا مانی و مزدک
ایران زادگاه بزرگان است: از کوروش بزرگ و شهربانو گرفته تا برزویه
ایران زادگاه دادگران است: از داریوش بزرگ و اردشیر بابکیان گرفته تا انو شیروان

ایران زادگاه وزیران پرهنر است: از بزرگمهر و نظام ا لملکگرفته تا امیر کبیر
ایران زادگاه هنرمندان است: از فرهاد کوهکن و احمد نیر یزی گرفته تا کمال الملک
ایران زادگاه دانشمندان است: از پورسینا و جابر بن حیان گرفته تا رازی و دکتر حسابی

ایران زادگاه اندیشمندان است: از خوارزمی و بیرونی گرفته تا خیام ملاصدرا
ایران زادگاه سرداران است : از آریو برزن و سورنا گرفته تا ستار خان و کاوه آهنگر
ایران زادگاه اسطوره ها است: از فردوسی و سعدی گرفته تا حافظ و اخوان ثالث
ایران زادگاه شاعران است: از مولوی و عطار گرفته تا سهروردی

ایران زادگاه ایرانیان است
خوشا بر من که من ایرانیم...