بی محتوا اما پر محتوا

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانش پزشکی» ثبت شده است

پزشکی در ایران باستان

پزشکی در ایران باستان

یکی از این دانشها که ایرا‌‌ن‌زمین در آن نقش مهمی را ایفا کرده دانش پزشکی است. دانش پزشکی در ایران پیش از دوره اوستایی و ظهور اشوزرتشت وجود داشته. زمانی که زرتشت که خود نیز یکی از پزشکان برجسته عهد باستان ایران می باشد پا به عرصه وجود می گذارد، قرنها یا هزاران سال بوده که این دانش در ایران زمین رواج داشته است. اوستا که مجموع کاملی از تاریخ و فرهنگ ایرانیان پیش از ظهور زرتشت تا به دوره او می باشد، اشاره‌های بسیاری به دانش پزشکی و پزشکان ایرانی دارد. همچنین در دیگر کتابهای پهلوی و پارسی بدان اشاره ها برمی خوریم٬ مانند شاهنامه٬ بندهش.
ادامه مطلب...
۰ نظر
zabi asadi

دانش پزشکی در ایران باستان


تخصصهای مختلف دانش پزشکی در ایران باستان


دانش پزشکی در اوستا پنج بخش می باشد:
ادامه مطلب...
۰ نظر
zabi asadi