بزرگ ترین غاری که با دست کنده شده

در ایران

بزرگ ترین غار دست کند ایران

غار کرفتو بی شک یکی از جذاب ترین نقاط دیدنی غرب کشور محسوب می شود که ایرانیان باستان بدون داشتن ابزار برقی و تنها با وسایل دستی آن را ایجاد کردند

 غار کرفتو,تصاویر غار کرفتو ,معماری غار کرفتو