صنایع دستی2

این وسایل که در زبان محلی « کچه » « پلا گیر » و « کترا » نامیده می شود. از ساقه و شاخه درخت شمشاد تهیه شده و در کنار انواع وسایل امروزی هم چنان گذشته کابرد دارند.

چندروز آینده عکسش منتشرمیشه