زمانه است دیگر ....

گاهی دلش میخواهد 

فرهاد ها در بیستون ها بمیرند 

دروغ را از راست هم . راست تر جلوه دهد 

عشق و محبت را به بی ارزش ترین چیز تبدیل کند 

افراد دروغگو خودخواه مغرور و پرو را دوست داشتنی کند 

همه را عاشق کند ولی کسی را به وصال نرساند

کو دکانی شب را گرسنه بخواباند 

دخترانی را خیابانی و خود فروش کند 

پدرانی را شرمنده خانواده کند

زمانه است دیگر 

گاهی حتی لوک خوش شانس رو هم بد شانس میکند

اینا رو میگم بازی زمانه

اما این بازی به دست خودمون انجام میشه ..........