معرفتم معرفت آدم برفی
بدون اینکه خودش بخواد میسازنش
بزور میخندوننش
هرطور بخوان باهاش بازی میکنن
وقتیم عکساشونو باهاش گرفتن
میذارنش و میرن
ولی اخم نمیکنه بازم میخنده
و همونجا میمونه تا وقتی که تموم شه.
کاش آدمای خاکی به اندازه ی آدمای برفی پای هم بایستند.