آخرین نرخ ارز در بانک مرکزی ۱۸ اسفند ۹۲

آخرین نرخ ارز در بانک مرکزی 18 اسفند 92